Registracijos sąlygos darbdaviams

Registruodami įmonę internetinėje svetainėje www.firsty.lt (toliau Firsty.lt), Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis:

 • Asmuo, registruodamas įmonę Firsty.lt, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis bei patvirtina, kad pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
 • Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus. Klientas turi teisę atskleisti savo vartotojo vardą ir slaptažodį tik tinkamai įgaliotiems kliento kontaktiniams asmenims, jei to reikia paslaugose numatytiems veiksmams atlikti.
 • Užsiregistruodama įmonė sutinka, kad jai būtų siunčiami naujienlaiškiai su informacija apie Firsty.lt svetainės pakeitimus, galimybes ir naujoves.
 • Įmonė įsipareigoja, jog kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą.
 • Duomenų bazėje įmonės talpinamas skelbimas privalo atitikti Darbo įstatymo ir kitokių Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Skelbime turi būti pateikiama tiksli ir teisinga informacija, atitinkanti visuomenės etikos ir moralės normas. Kitu atveju Firsty.lt administracija gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti darbo skelbimus.
 • Įmonė įsipareigoja Firsty.lt paslaugomis naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui, negali suteikti portale gautos informacijos apie kandidatus tretiesiems asmenims be atskiro Firsty.lt administracijos leidinimo, jei to nereikalauja įstatymai.
 • Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos atstovų kaltės patirtų Firsty.lt portalo vartotojai.
 • Klientas neturi teisės atlikti jokių veiksmų, kuriais siekiama nukopijuoti visą arba dalį duomenų bazės ar sukliudyti jos darbui.
 • Gavusi kliento mokestį, Firsty.lt įsipareigoja užtikrinti, kad klientui nustatytu laikotarpiu bus teikiamos pasirinktos paslaugos.
 • Firsty.lt turi teisę keisti duomenų bazės darbo tvarką ir meniu struktūrą apie tai iš anksto nepranešusi klientui.
 • Firsty.lt turi teisę vienašališkai sustabdyti paslaugų teikimą, negrąžindama klientui už paslaugas sumokėto mokesčio, jei klientas pažeidė šias sąlygas ir nesugebėjo ištaisyti tokio pažeidimo po to, kai Firsty.lt jį atitinkamai informavo apie tokį pažeidimą.
 • Klientas turi teisę vienašališkai atsisakyti toliau naudotis paslaugomis, jei Firsty.lt nesugebėjo užtikrinti paslaugų teikimo. Tokiu atveju klientas turi teisę atgauti mokesčio, kurį jis sumokėjo Firsty.lt už paslaugas, dalį.
 • Firsty.lt neatsako už informacijos, kurios šaltinis yra duomenų bazė, tikslumą ar turinį, neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos netektis iš kliento pusės ir neprivalo klientui atlyginti tokios informacijos netekčių.
 • Šalys turi teisę nutraukti bendradarbiavimą tarpusavio susitarimu. Toks susitarimas sudaromas raštu ir pasirašomas šalių.
 • Pasibaigus naudojimosi paslaugomis terminui, klientas pasilieka teisę naudotis duomenų bazę kliento pirmiau talpintiems duomenims (skelbimams ir darbo ieškančiųjų žinutėms) peržiūrėti.
 • Firsty.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti šias sąlygas, o tokie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus duomenų bazėje.
 • Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).